email šéfredaktorovi TRSu ze dne 7. 12. 2014

Vážený pane Hudečku,
v příloze Vám posílám dokument, který by mohl pomoci Vašim čtenářům zorientovat se v "kauze billboard". Ve vašem druhém rozhovoru s panem Souškem Vás totiž uvedený, bohužel to tak musím říci, vodí za nos (a následně pak Vaše čtenáře), když zatajuje, že ještě před volbami posuzoval zákonnost billboardu soudní senát, a neshledal sebemenší důvody k nařízení jeho odstranění.
 
S věcným a logickým odůvodněním usnesení senátu byl pan Soušek nepochybně seznámen dávno před tím, než Vám poskytl druhý rozhovor. Jeho zopakovaná tvrzení o tom, že billboard obsahuje lživé informace, a že "pan Halousek uvádí nepravdivé informace a manipuluje s údaji" se tak již není možno dívat jako na tvrzení nějakého poplety, nedisponujícího hlubším vhledem do fungování demokracie a principů právního státu, ale jako na záměrné špinění mé osoby.
 
Doufám, že usnesení senátu, ze kterého vybírám nejpodstatnější část a kopíruji ji pod svým podpisem, Vás přesvědčí o tom, že názor soudu na zákonnost vyvěšení billboardu je daleko podstatnější informace než laické domněnky pana Souška, a že s ním seznámíte Vaše čtenáře.
 
Pane Hudečku, občanům Vysokého Mýta můžete prokázat velkou službu, pokud je budete informovat o kauze billboard až do jejího úplného konce, zejména o rozhodnutích soudů (či vyšetřovatelů a státních zástupců), z nichž některá jsou teprve před námi. Z rozhodnutí těchto autorit si občané budou moci učinit objektivní obrázek o osobě bývalého starosty. Pro demokratické zdraví společnosti je to důležité a Vaše tiskovina tak může se ctí dostát základnímu úkolu svobodného tisku: nebýt hlásnou troubou politiků či zájmových skupin, ale službou občanům a demokracii. Je mi jasné, že to není lehký úkol a že může občas vyžadovat i hodně osobní odvahy.
 
Přeji Vám hodně úspěchů!
 
Srdečně

Zbyněk Halousek

=====
 
Návrh žalobcem předložený uvedené náležitosti nemá. Chybí v něm totiž dostatek tvrzení, která by měla logickou souvislost a která jsou nutná pro úvahu o tom, že je to právě žalobce, kterému svědčí nárok, o který svůj návrh opírá.

Žalobce tvrdí, že informace (patrně všechny) na uvedeném billboardu jsou nepravdivé. Netvrdí však, proč jsou nepravdivé a jaká je tedy pravda (například jaké příjmy a výdaje v poslední době město mělo). Netvrdí, proč by měla být nepravdivá obecná úvaha ekonomů o tom, co je úkolem obecního či městského úřadu a starosty. Netvrdí, z jakého důvodu by to měl být právě žalobce, který by se mohl domáhat (také) odstranění informací, které se týkají města Litomyšle a jakým způsobem informace o výši příjmů tohoto města zasáhla do jeho dobré pověsti.

Z návrhu není zřejmé, proč žalobce zdůvodňuje nutnost vydat předběžné opatření "nekorektní předvolební kampaní". Taková předvolební kampaň totiž jistě nemůže ovlivnit město a jeho dobrou pověst, ale pouze volební výsledky těch, kdo se v rámci voleb ucházejí o místa zastupitelů. Nejasný je rovněž žalobcův požadavek, aby "se zamezilo jinému šíření informaci uvedených na plakátu". Není zřejmé, jaké jiné "šíření informací" má žalobce na mysli a jak má žalovaný, který je zřejmě pouhým provozovatelem reklamní plochy, “jinému" šíření těchto informací (např. prostřednictvím reklamních ploch, jimiž nedisponuje?, nebo prostřednictvím médií?) zabránit.